Program leírása

Széchenyi István 225. születésnapjára, 2016. szeptember 21-ére, a leghűségesebb város tisztelegve Széchenyi emléke előtt, soproni szobrán kőbe véseti a hazaszeretetről vallott gondolatát. A védnökségi programhoz minden magánszemély, cég vagy szervezet önkéntesen csatlakozhat, amennyiben elfogadja az alább leírt célokat, valamint e célok megvalósulását egy általa megnevezett, véglegesen átadni kívánt pénzösszeggel támogatja, és az alább megadott számlaszámra befizeti.

1. A betűvédnökség célja

Mindannyian tudjuk, hogy a közösség építőkövei az azt alkotó emberek: az egyén életének értelmét közösségének, tágabb értelemben nemzetének fenntartása jelenti. Ugyanúgy, ahogy az emberi sejt létének értelmét is az egységes egész, az ember szolgálata jelenti. Önmagukban a betűk értelmetlenek: értelmet csak egymás mellé leírva, szavakat alkotva, gondolattá válva nyerhetnek.

Szülőföldünk közösségének is célt, értelmet az ad, ha testvér közösségeink megfogva egymás kezét, összekapaszkodva-vállvetve együtt szolgálhatják az egyet, az egészt: nemzetünket és hazánkat.

Ennek az igazságnak szimbolikus kifejezője a betűvédnökség, amellyel – ahogy Széchenyi is mindnyájunké –, minden betűnek lehet akár több őrzője is, akik erejükhöz, tehetségükhöz mérten részesei lehetnek a hazaszeretet fontosságát hirdető programunknak. E gondolatból következően lehetőséget adunk arra is, hogy csoportok, közösségek – az egyéni védnökökre vonatkozó feltételekkel megegyezően – szintén vállalhassanak védnökséget egy-egy betű felett. Így családok, társaságok, munkahelyi kollektívák, iskolai osztályok, baráti körök és más szerveződések is kinyilváníthatják tiszteletüket Széchenyi szelleme és alkotó munkája iránt.

E betűvédnökségi mozgalomban a kőbe vésett Széchenyi-idézet négy táblájának összesen 870 betűje fölött védnökséget vállalhatnak mindazok, akik céljainkkal nemcsak egyetértenek, hanem anyagilag is áldozatot vállalnak a szobormegújítás munkájában. A megújítást anyagilag is támogató „Védnökök” számára oklevelet állítunk ki a magánszemély, a cég, vagy a közösség nevére. Ugyanakkor azzal is beírják nevüket annak a szobornak a történelmébe, amelyet a Legnagyobb Magyar tiszteletére a fővárosi után másodikként emelt a nemzet, hogy a talapzatba elhelyezett, az utókornak szánt dokumentumokban is szerepelni fognak.

A kezdeményező Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezet a szobor megújításához kapcsolódóan támogatni fogja a Soproni Széchenyi István Gimnáziumot is, amely megemlékezve névadója születésének 225. évfordulójáról egy, az egész Kárpát-medence középiskolás ifjúságára kiterjedő Széchenyi-vetélkedőt szervez.

E célok jegyében reméljük, kérjük és várjuk szülőföldünk és az egész Kárpát-medence polgárainak támogatását!

„A hazaszeretet azon szent láng, melyért, bármily gyermeki érzelemnek gúnyolják is azt a világ hidegen számító cosmopolitái, nincs mit pirulnunk, mert a legtöbb magasztos cselekedet mégis innen vette, innen veszi, és innen fogja venni a Földön eredetét.”

A szobor megújításának eredményeként a Legnagyobb Magyartól származó fenti idézet lesz olvasható a szobor talapzatán, új, gránit táblákon, a négy égtáj felől nézve négy különböző nyelven: magyarul, németül, horvátul és angolul.

A védnökök a négy táblán megjelenő betűk fölött vállalhatnak védnökséget oly módon, hogy egy, a számukra kisorsolt tábla kisorsolt betűjének megvalósulását egy felajánlott pénzösszeg végleges átadásával elősegítik. A védnök számára a sorsoláson kijelölt tábla nyelvét és az azon kijelölt betűt a védnök köteles elfogadni, azok megváltoztatására nincs lehetőség. Egy felajánlással csak egy betű fölötti védnökség vállalható.

A védnökségi program célja, hogy megteremtse a szobor megújításának anyagi hátterét, valamint támogassa a Soproni Széchenyi István Gimnáziumnak, e jeles évfordulóhoz kapcsolódó, az egész Kárpát-medence középiskolás ifjúságára kiterjedő Széchenyi-vetélkedőjének megszervezését, a soproni döntő megrendezését, lebonyolítását.

2. A védnökké válás feltételei

a.) A védnöki szándék bejelentése

A védnökké válás folyamata a védnöki szándék bejelentésével indul el, amelyet a megújítási program honlapjának Védnökség vállalása menüpontjának Védnök szeretnék lenni almenüpontjában (több nyelven is) olvasható jelentkezési panel kitöltésével valósíthat meg bármely magánszemély, cég vagy szervezet. A jelentkezési panelt kitöltő magánszemélyt, céget vagy szervezetet, az általa a jelentkezési panelben megadott adatokkal, a szándék bejelentésének napján regisztráljuk. A regisztrált adatok védelmében megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A jelentkezési panel magyar, német, horvát vagy angol nyelven is kitölthető.

A jelentkezési panelben nevezheti meg a jelentkező (egyén vagy közösség) azt a pénzösszeget, amelyet véglegesen át kíván és át tud adni a megújítási program támogatására. Ez az összeg nem lehet kevesebb, mint 10.000 HUF vagy 35 €. Ugyancsak ebben a jelentkezési panelben jelölheti meg a jelentkező a kötelezően megadandó adatai közül azokat az adatokat, amelyeket a szervezők nyilvánosan megjeleníthetnek a megújítási program honlapján, illetve ebben a jelentkezési panelben adhatja meg a jelentkező azokat a gondolatait és megjegyzéseit is, amelyeket nyilvánosságra szeretne hozni a megújítási program honlapján.

b.) A védnöki szándék befogadása

Amennyiben a jelentkező által a jelentkezési panelben megnevezett, véglegesen átadni kívánt pénzösszeg megérkezik a megújítási program Rajkai Takaréknál vezetett 59500351-11115672 számú, a „Soproni Széchenyi-szobor megújítására” elnevezésű számlára, védnöki szándéka befogadásra kerül, és kisorsoljuk számára azt a táblát, és azt a betűt, amely fölött védnökséget vállalt.

A megnevezett, véglegesen átadni kívánt pénzösszeg megérkezésének tényéről, védnöki szándékának befogadásáról és a sorsolás eredményéről a jelentkezési panel kitöltésekor választott nyelven írt e-mailben értesítjük a védnököt, legkésőbb a megnevezett, véglegesen átadni kívánt pénzösszeg megérkezését követő második munkanapon.

Ezzel egy időben a védnök által megadott adatok közül azok, amelyeknél lehetőség van a „publikus adat” beállításra, a védnök által szabályozott módon megjelennek a megújítási program honlapján, a Védnökök listája almenüpontban. Ha a védnök nem járult hozzá nevének nyilvánosságra hozatalához, a honlapon „anonim védnök” felirat jelenik meg a neve helyén. Ha a védnök nem járult hozzá városa nevének nyilvánosságra hozatalához, a honlapon „anonim település” felirat jelenik meg a város neve helyén. Ha a védnök nem járult hozzá az általa megnevezett, véglegesen átadni kívánt pénzösszeg nyilvánosságra hozatalához, a honlapon „rejtett összeg” felirat jelenik meg az általa megnevezett, véglegesen átadni kívánt pénzösszeg helyén.

c.) A védnöki szándék bejelentésének törlése

Amennyiben a jelentkező által a jelentkezési panelben megnevezett, véglegesen átadni kívánt pénzösszeg a regisztrálást követő 15 munkanapon belül sem érkezik meg a Rajkai Takaréknál vezetett 59500351-11115672 számú, a „Soproni Széchenyi-szobor megújítására” elnevezésű számlára, védnöki szándékának bejelentését, valamint minden, a jelentkezési panelban megadott adatát töröljük. A törlés tényéről a jelentkezőt a jelentkezési panel kitöltésekor választott nyelven írt e-mailben értesítjük.
Azért, hogy a bejelentett védnöki szándék törlésére ne legyen szükség, a regisztrálást követő 8-ik munkanapon a jelentkezési panel kitöltésekor választott nyelven írt, figyelmeztető e-mailt küldünk a jelentkező számára, az általa megadott e-mail címre, amennyiben addig az időpontig nem érkezett meg számlánkra az általa megnevezett, véglegesen átadni kívánt pénzösszeg.
Törlés esetén is van lehetősége a jelentkezőnek arra, hogy ismételten bejelentse védnöki szándékát.

d.) Elállás a védnöki szándéktól

A védnöki szándék befogadását követően a védnökség visszavonására nincs mód. A jelentkezési panelben megadott adatok anonimitása a védnöki szándék befogadását követően is kérhető.

3. A védnökök felé vállalt kötelezettségek

a.) A védnök által megadott adatok, az általa szabályozott módon megjelennek a megújítási program honlapján.

b.) A megújítási program Rajkai Takaréknál vezetett 59500351-11115672 számú, a „Soproni Széchenyi-szobor megújítására” elnevezésű számlára megérkezett pénzösszeg végleges átadásáról átvételi elismervényt küldünk a jelentkezési panelben megadott postázási címre a megérkezést követő 8 munkanapon belül.

c.) A védnökök számára négynyelvű védnöki oklevelet állítunk ki, a magánszemély, a cég, vagy a közösség nevére, amelynek mintáját megtekinthetik a megújítási program honlapjának Védnökség vállalása menüpontjának A védnöki oklevél almenüpontjánál.

d.) A védnökök nevét szerepeltetjük az új táblák elhelyezésekor a talapzatba beépített, az utókornak szánt dokumentumokban.

e.) A táblákat ünnepélyesen leplezzük le 2016. szeptember 21-én. Az avatási ünnepségről részletes programot olvashatnak majd a megújítási program honlapján.

f.) A megújítási program támogatására, a védnökök által véglegesen átadott teljes pénzösszeget a program anyagi hátterének megteremtésére, a felmerülő költségek kifizetésére, valamint a Soproni Széchenyi István Gimnáziumnak az évfordulóhoz kapcsolódó, az egész Kárpát-medence középiskolás ifjúságára kiterjedő Széchenyi-vetélkedőjének megszervezésére, a soproni döntő megrendezésének és lebonyolításának támogatására fordítjuk.

A védnökké válás folyamatát csak az a jelentkező kezdeményezheti, aki a jelentkezési panel kitöltésekor jelzi, hogy a fentieket megértette, tudomásul vette és az itt megfogalmazott célokkal és feltételekkel egyetért.